تبلیغات
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار - ارتباط با دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
 

 

پایگاه حضرت بقیة الله (عج)-----------دانشکده کوشک

پایگاه (برادران)شهید علم الهدی--------------دانشکده کشاورزی -ساختمان شماره1  -طبقه اول
09192760339

پایگاه (خواهران)حضرت مریم (س)------------دانشکده کشاورزی -ساختمان شماره1 -طبقه دوم
09102873804

حوزه بسیج دانشجویی شهید آوینی(برادران)
به پایگاه
شهید علم الهدی مراجعه شود.

02334230373
09196706124


حوزه بسیج دانشجویی شهید همتیان(خواهران)
به پایگاه
حضرت مریم (س) مراجعه شود.

02334244133
 09102873815


  • paper | نور مور | خرید از اینترنت